Privacy

Privacyverklaring gericht aan de personen die zich inschrijven bij de  FV.  “’t Lindecoulisken”

De verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) gebeurt door de secretaris van de vereniging. De verwerking is onderworpen aan de Belgische wetgeving, meer bepaald de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en bijhorende uitvoeringsbesluiten en vanaf 25 mei 2018 aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming = AVG) (hierna genoemd “ de privacywetgeving”).

Verantwoordelijke voor de verwerking:

De secretaris van de toneelvereniging “’t Lindecoulisken”

Tot wie is deze privacyverklaring gericht:

Deze privacyverklaring richt zich tot al de personen die zich inschrijven bij onze vereniging.

Categorieën van verwerkte gegevens:

Afhankelijk van wat u ons hebt meegedeeld, kunnen wij de volgende categorieën van gegevens verwerken :

*Natuurlijke personen

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer vast en/of mobiel, emailadres, datum van inschrijving, de datum waarop uw wijzigingen hebt aangebracht of hebt laten aanbrengen aan uw account, geslacht, leeftijd, rekeningnummer, beeld- en/of geluidsopnames.

*Rechtspersonen

Bovenop de hierboven vermelde gegevens, kunnen wij volgende informatie opslaan: Bedrijfsnaam, adres van het bedrijf, ondernemingsnummer, uitwisselingsgegevens

Gebruik van uw gegevens:

*Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacywetgeving) worden uw gegevens door ons opgeslagen en verwerkt voor de volgende doelstellingen:

– Om uw vragen te beantwoorden via onze website of via elk ander kanaal.
– Om uw toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren via onze website of via elk ander kanaal.

*Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn worden uw gegevens door ons opgeslagen en verwerkt voor de volgende doelstellingen:

– Voor het beheer van uw inschrijving
– Wanneer wij over een gerechtvaardigd belang beschikken. Bepaalde verwerkingen van uw gegevens zijn immers noodzakelijk voor de realisatie van onze activiteiten bv. Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 In dergelijk geval verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

– Om onze website en/of apps aan te passen naargelang de voorkeuren van onze bezoekers
– Om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden, voor het beheer van geschillen en juridische procedures
– Om analyses uit te voeren en statistieken op te maken
– Om u in te lichten over de activiteiten van de vereniging

Overdracht van uw gegevens aan derden:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Uw gegevens kunnen aan derden worden overgedragen in de volgende gevallen :
– Aan onze verwerkers : voor de uitvoering van prestaties in onze naam en voor onze rekening (bv. IT providers, clouds, …) en enkel volgens onze instructies.
– Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie:

Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordig.

Bewaringstermijn van uw gegevens:

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden uw gegevens voor onbepaalde duur in onze database opgeslagen met een maximum bewaring van 5 jaar na de laatste behandeling. Indien u uit de lijst verwijderd wenst te worden, volstaat het om ons hierover in te lichten.

Elke gemelde naam, adres, mailadres enz. dat niet meer in gebruik is wordt ambtshalve uit onze gegevenslijst verwijderd.

Beveiliging van uw gegevens:

Wij nemen de geschikte en nodige technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw privacy, en in het bijzonder om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van de gegevens te verhinderen.

Onze bestuursleden die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben de attitudes om om te gaan met gegevens die bij wet beschermd zijn en enkel onze medewerkers die noodzakelijk over die toegang moeten beschikken om een opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens.

Beschrijving van uw rechten en procedure om uw rechten uit te oefenen:
*Uw recht op toegang en verbetering

U hebt recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand.
U hebt eveneens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

*Uw recht op verzet

U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw specifieke omstandigheden in alle gevallen waar wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang (zie hoger).

*Uw recht om vergeten te worden

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen bedoeld in de wet.

*Uw recht op beperking van de verwerking

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

*Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval dragen wij uw gegevens over aan de bestemmeling die door u wordt aangeduid.

*Uitoefening van uw rechten:

U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

U kan uw aanvraag richten naar volgend adres: secretariaat@tlindecoulisken.be of Brandstraat 68a, 9830 Sint-Martens-Latem

Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt, zullen wij – behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven – deze ook per e-mail beantwoorden.

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, wordt uw aanvraag verwerkt binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf en zo snel mogelijk informeren.

Voor meer informatie over onze privacyverklaring of indien u klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact opnemen met onze secretaris via volgend e-mail adres info of schriftelijk via volgend adres: secretariaat@tlindecoulisken.be of Brandstraat 68a, 9830 Sint-Martens-Latem